1. Základní ustanovení

1.1.   Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je AUTODOPRAVA JIMI, s.r.o.,K Třebonicům 100, 155 00 Praha 5 – Řeporyje, IČO: 25646303, DIČ: CZ 25646303 (dále jen: „správce“).

1.2.   Kontaktní údaje správce jsou
adresa: K Třebonicům 100, 155 00 Praha 5 – Řeporyje
email: jimi@ji-mi.cz

1.3.   Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4.   Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1.   Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2.   Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

3. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

3.1.  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

3.1.1.plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen „Plnění smlouvy),

 

 4. Účel a rozsah zpracovávaných údajů

4.1.   Účelem zpracování osobních údajů je

4.1.1.vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

4.1.2.Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4.2.   Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby na míru (jméno, sídlo, IČO, DIČ, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo účtu)

 

 5. Doba uchovávání údajů

5.1.   Správce uchovává osobní údaje

5.1.1.po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

5.1.2.Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

6. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

6.1.   Příjemci osobních údajů jsou

6.1.1.osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

6.1.2.zajišťující služby provozování web stránek (hosting),

6.1.3.zajišťující účetní služby.

6.2.   Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

7. Vaše práva

7.1.  Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právě vědět, jak s nimi nakládáme. Proto se na nás neváhejte kdykoliv obrátit, když budete potřebovat

7.1.1. přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

7.1.2. opravit osobní údaje dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezit zpracování dle čl. 18 GDPR.

7.1.3. vymazat osobní údaje dle čl. 17 GDPR.

7.2.   Máte právo

7.2.1.vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

7.2.2.právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

7.2.3.Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

8. Podmínky zabezpečení osobních údajů

8.1.   Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

8.2.   Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

8.3.   Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1.   Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře/emailem potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.2.   Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, popřípadě zašle Uživateli na jeho e-mail.

9.3.   Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5. 2018.