Upozornění pro dopravce – potvrzená objednávka je současně Smlouvou o provedení přepravy!

Přeprava bude zajištěna v souladu s Úmluvou CMR, včetně řádného pojištění krytého dopravcem.

Dopravce odpovídá za veškeré škody na přepravovaném zboží, které vzniknou od okamžiku převzetí zboží dopravcem až do okamžiku převzetí příjemcem.

Manipulace se zbožím nebo překládka je možná výhradně se souhlasem objednavatele.

Dopravce odpovídá za to, že zásilka bude doručena úplná a nepoškozená, a proto strany ujednávají osobní přítomnost řidiče při nakládce a vykládce zboží.

Fakturu za dopravu zašlete nejpozději do 7 dnů od ukončení přepravy. V opačném případě Vám bude automaticky snížena cena za dopravu ve výši minimálně 1000,-Kč a současně negarantujeme dodržení lhůty splatnosti.

S tímto dopravce výslovně souhlasí. Splatnost je 60 dní po obdržení faktury se všemi náležitostmi (příjemcem potvrzený 2x originál CMR a originál dodacího listu).

Pokud dojde při realizaci přepravy ke zdržení, komplikaci nebo jiné skutečnosti, které mohou ovlivnit řádné dodržení objednávky, musí dopravce informovat objednavatele IHNED, pro tyto případy jsme k dispozici NONSTOP na telefonu +420 723162603.

Dojde-li ke ztrátě nebo poškození zboží a náš zákazník nás z tohoto důvodu zatíží penalizací, bude tato penalizace vyúčtována dopravci v plné výši. Stejně tak v případě penalizace za vícenáklady spojené s nedodržením termínu nakládky nebo vykládky. S tímto dopravce výslovně souhlasí.

Konkurenční vystupování a přímý kontakt s odesílatelem a příjemcem zboží nad rámec této smlouvy, zejména pak využití kontaktů ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetí osoby je nepřípustný. Porušení tohoto ujednání bude sankcionováno pokutou ve výši 150 000,-Kč a neproplacením faktury. S tímto dopravce výslovně souhlasí. Více v sekci Podmínky ochrany osobních údajů.

Jakékoliv porušení této smlouvy ze strany dopravce může mít za následek sankce až do výše 100% ceny přepravy.

V ceně je započítáno 24 hodin čekání na nakládce nebo vykládce. Cena za dopravu je smluvní a zahrnuje veškeré náklady dopravce.